Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-12

RK-40-2013-12.doc  RK-40-2013-12pr01.doc  RK-40-2013-12pr02.doc  RK-40-2013-12pr03.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-40-2013-12
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu .
Uvedená akce spočívá ve vybudování přístavby pavilonu ke stávajícímu objektu Domova důchodců Proseč u Pošné sloužícímu ubytování seniorů. Jedná se o výstavbu jednopodlažního objektu, který bude navazovat na stávající objekt Domova důchodců (původní zámek) a který bude rozdělen na technický provoz a ubytovací část se třemi odděleními.
Domov důchodců Proseč u Pošné je nyní provozován v nevyhovujícím objektu zámku, kde žije 70 klientů ve vícelůžkových pokojích bez sociálního zařízení. Realizací veřejné zakázky dojde k vybudování přístavby, která bude cíleně připravená pro kvalitní péči a specializovanou péči o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy získané demence. Celková kapacita zařízení zůstane zachována a částečným vystěhováním klientů se zlepší podmínky bydlení v objektu zámku.
Stavební záměr na akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu byl schválen usnesením rady kraje 2197/40/2012/RK ze dne 11. 12. 2012.
Dle finančního rozpočtu vypracovaného projektantem akce byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena ve výši 88 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k finančnímu limitu stanovenému v § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a současně ve smyslu § 16a Zákona o významnou veřejnou zakázku. Podmínka pro zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku, a to schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem, byla splněna dne 10. 12. 2013 usnesením 0548/07/2013/ZK. V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 5. 11. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu , které bylo zveřejněno dne 6. 11. 2013 pod ev. číslem VZ 372152. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Přípravou zadávací dokumentace a administrací výběrového řízení byla pověřena na základě mandátní smlouvy obchodní společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Na základě této smlouvy mandatář zajistí v rozsahu Zákona koordinaci zadávacího řízení a výkon zadavatelských činností.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-12, př. 1
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-12, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2013-12, př. 3


K zadávání veřejné zakázky OM navrhuje tyto termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 20. 12. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek - 4. 2. 2014 v 11.00 hod.
* způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost nabídky
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 26. 11. 2013 usnesením 2047/38/2013/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu .
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 12. 2013 usnesením 0548/07/2013/ZK schválilo odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu .
Stanovisko OSV: Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na zahájení veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu a navrhuje radě kraje rozhodnout o zahájení zadávacího řízení v souladu s návrhem usnesení. Dlouhodobě plánovaná přístavba nového objektu ke stávajícímu zařízení Domova důchodců v Proseči u Pošné je především nutností pro zvýšení míry naplnění práva uživatelů sociálních služeb na soukromí a odpovídá současným potřebám pro specializovanou péči o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy získané demence.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-12, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-12, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2013-12, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz