Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-130

RK-40-2013-130.doc  RK-40-2013-130pr01.doc
Číslo materiálu130
Číslo jednacíRK-40-2013-130
NázevRozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost .
Dne 24. 10. 2013 byla zahájena oznámením ve Věstníku veřejných zakázek nadlimitní veřejná zakázka s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost . Tato zakázka je realizovaná v rámci IPO OP VK s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen projekt ). Kraj Vysočina vystupuje v této zakázce v souladu s usnesením rady kraje č. 1441/27/2013/RK ze dne 27. 8. 2013 jako centrální zadavatel pro 26 partnerských škol v rámci projektu ( Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1.).
Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 16. 12. 2013 do 10:00 hodin, byly na adresu Kraje Vysočina doručeny 2 nabídky. Dne 16. 12. 2013 zasedla zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komise (dále jen komise ).
Závěry komise, sloužící jako podklad pro rozhodnutí rady kraje o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku jsou obsahem materiálu RK-40-2013-130, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout vybrat nabídku společnosti ZDAR, a. s., se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815 jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-40-2013-130, př. 1.
V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky v případě nadlimitních veřejných zakázek rada Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí uchazečů uvedené v materiálech RK-40-2013-130, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti ZDAR, a. s., se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815 jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-40-2013-130, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz