Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-126

RK-40-2013-126.doc  RK-40-2013-126pr01.doc
Číslo materiálu126
Číslo jednacíRK-40-2013-126
NázevPodstatná změna XII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Zpracoval J. Bína, E. Komínková, S. Munduch
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazuje na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Jeho cílem je vytvořit 3 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost, jednu individuální domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích s celkovou kapacitou 19 uživatelů
V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
V průběhu realizace projektu vyvstala nutnost provést korekce provedením úprav v časovém harmonogramu předpokládaného čerpání finančních prostředků v závislosti na již proplacených výdajích v roce 2013 v rámci předfinancování a výdajích oproti předpokladu v roce 2013 nerealizovaných.
Změna nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Etapy a záložkách souvisejících.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-126, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-126, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1;
ukládá
* majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-126, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový
Termín 2013- 12- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz