Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-125

RK-40-2013-125.doc  RK-40-2013-125pr01.doc
Číslo materiálu125
Číslo jednacíRK-40-2013-125
NázevPodstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval J. Bína, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 21. 12. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz III . Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 navazuje na projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a II. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácností o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a Pelhřimově (lokalita Starý Pelhřimov) s celkovou kapacitou 24 uživatelů.
V souvislosti s prováděnou administrativní veřejnosprávní kontrolou MPSV vyvstala nutnost provést korekce v projektu provedením úprav v časovém harmonogramu předpokládaného čerpání finančních prostředků v závislosti na již proplacených výdajích v roce 2013 v rámci předfinancování a výdajích oproti předpokladu v roce 2013 nerealizovaných. Změna je provedena podle doporučení řídícího orgánu a nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Etapy a záložkách souvisejících.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-40-2013-125, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-125, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz