Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-124

RK-40-2013-124.doc  RK-40-2013-124pr01.doc
Číslo materiálu124
Číslo jednacíRK-40-2013-124
NázevPodstatná změna VIII. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval J. Bína, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
V souvislosti s prováděnou administrativní veřejnosprávní kontrolou MPSV vyvstala nutnost provést změny v rozpočtu projektu z důvodu korekce poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Současně je nutno provést úpravu v časovém harmonogramu předpokládaného čerpání finančních prostředků v závislosti na již proplacených výdajích v roce 2013 v rámci předfinancování a výdajích oproti předpokladu v roce 2013 nerealizovaných. Změna je provedena podle doporučení řídícího orgánu a nebude mít vliv na výši celkového rozpočtu projektu.
Změny budou uvedeny v záložkách Potřeby, Zdroje, Etapy a záložkách souvisejících.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-40-2013-124, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1;
ukládá
* odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-40-2013-124, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz