Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-120

RK-40-2013-120.doc  RK-40-2013-120pr01.doc
Číslo materiálu120
Číslo jednacíRK-40-2013-120
NázevPodání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Zpracoval H Šteflová, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuS platností do 31. 12. 2013 byla vyhlášena výzva č. B4 pro IP 3.2 - k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) pro kraje, prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti; oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Globálním cílem této oblasti podpory je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu k investiční podpoře.
OSV má aktuálně rozpracovaný projekt k této výzvě, probíhá jeho povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy (MPSV). Jedná se o první projekt kraje zaměřený na tuto oblast, který částečně navazuje na individuální projekt kraje v oblasti podpory 3.1, tj. projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
Projekt bude v souladu se zaměřením výše uvedené výzvy, tzn. bude zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské menšině. Podpora procesu sociálního začleňování spočívá v rámci projektové činnosti ve zvýšení dostupnosti, kvality a kontroly poskytovaných služeb. Primárním nástrojem k dosažení stanoveného cíle bude vytvoření stálé platformy aktérů, kteří spolupůsobí při řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny a souvisejících dopadů. Fungování této platformy umožní strategické plánování služeb, opatření a činností zaměřených na podporu sociálního začleňování a prevence eskalování společenských konfliktů souvisejících se soužitím Romů s většinovou populací. Součástí projektu bude vzdělávání poskytovatelů, uživatelů služeb i aktérů zapojených do činnosti platformy. Cílem vzniku platformy je vytvoření struktury partnerství mezi zástupci institucionální sféry, aktéry přímo působících v lokalitách a Romy (romskými rodinami) samotnými.
Předpokládané časové období realizace projektu je od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2015.
Limity finanční podpory nejsou v rámci výzvy stanoveny. Rozpočet připravovaného projektu je sestavován do maximální výše nákladů 10 mil. Kč (s ohledem na probíhající přípravu a konzultaci projektové žádosti, termín jednání rady kraje a termín pro předložení výzvy bude upřesněno). Výše podpory může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů, způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu.
Většina realizovaných aktivit bude pokračovat i po ukončení realizace tohoto projektu, tj. po 30. 6. 2015. Některé aktivity bude možno ověřit jako pilotní. Co se týká sociálních služeb, kraj zajišťuje jejich financování i dnes a bude v nich pokračovat i po ukončení projektu - v případě schválení projektu by se na ně podařilo dočasně získat finance z prostředků EU.
Návrh řešení Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2012 - 2014 a Strategií integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraje Vysočina na období 2012 - 2017 a významně by přispěl k jejímu naplnění konkrétními aktivitami.
Navrhujeme, aby rada kraje uložila OSV předložení projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit do OP LZZ k výše uvedené výzvě. Fiše projektu je obsažena v materiálu RK-40-2013-120, př. 1.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit dle materiálu RK-40-2013-120, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. B4.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz