Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-118

RK-40-2013-118.doc  RK-40-2013-118pr01.doc
Číslo materiálu118
Číslo jednacíRK-40-2013-118
NázevNávrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina usnesením č. 1818/34/2013/RK ze dne 22. 10. 2013 schválila záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku. Předmětem poskytnutí výpůjčky je kancelář č. D 2.08 o výměře 32,46 m2 a společně užívané prostory, nacházející se v budově D v areálu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ve vypůjčených prostorách budou poskytovány služby Senior Pointu. K této aktivitě se zavázala firma Sun Drive Communications s. r. o. ve Smlouvě dle veřejné zakázky č. P13V00000093 ze dne 22. 5. 2013 uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina . Kraj jako objednatel se naopak zavázal zajistit prostory Senior Pointu, a to včetně úhrady případného nájemného.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byl záměr poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku uveřejněn na úřední desce Kraje Vysočina v období od 30. 10. 2013 do 2. 12. 2013.
Na základě uveřejněného záměru projevila o výpůjčku nemovitého majetku zájem pouze firma Sun Drive Communications s. r. o., se kterou je navrhováno uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-40-2013-118, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít smlouvu o výpůjčce se společností Sun Drive Communications s.r.o jako vypůjčitelem na dočasné užívání nebytových prostor a movitého majetku (základní kancelářské vybavení) dle materiálu
RK-40-2013-118, př. 1. Provozní náklady spojené s užíváním kanceláře nebudou vypůjčiteli účtovány, neboť jejich vyčíslení je poměrně komplikované - kancelář bude zároveň užívána zaměstnanci kraje.
Rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-40-2013-118, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz