Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-86

RK-40-2013-86.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-40-2013-86
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt Effective School Management
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančních prostředků v rámci projektu Effective School Management, jehož realizace probíhala v období říjen 2011 až červenec 2013.
V souladu s uzavřenou grantovou smlouvou Národní agenturou pro evropské projekty projednanou na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0444/05/2011/ZK a s vypracovanou závěrečnou zprávou projednanou na jednání rady kraje dne 24. 9. 2013 usnesením č. 1664/30/2013/RK byl Kraji Vysočina zaslán doplatek grantu ve výši 67 141,55 Kč určený na financování projektu. Tyto finanční prostředky je potřebné přijmout do rozpočtu kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření na přijetí finančních prostředků do rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 67 141,55 Kč, které byly připsány na zvláštní účet Partnerství TAM dne 27. 11. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Partnerství TAM o přijaté finanční prostředky ve výši 67 141,55 Kč určené na financování projektu s názvem Effective School Management, COM-REG-2011-002.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz