Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-77

RK-40-2013-77.doc  RK-40-2013-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-40-2013-77
NázevSmlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina uzavřel v roce 2011 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Pilotní analýza vybraných zdravotních potřeb Kraje Vysočina (dále také Pilotní analýza ). Nezbytnou podmínkou pro zhotovení díla jsou data Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále také VZP ). Kraj vyjednával s VZP o poskytnutí dat od září 2011. Jednání s VZP bylo komplikováno požadavky na úhradu dat a upřesňováním datového rozhraní, ve kterém by VZP byla schopna data poskytnout. Nyní VZP souhlasila s poskytnutím dat ve struktuře požadované krajem a předložila návrh smlouvy; návrh smlouvy s VZP je obsažen v materiálu RK-40-2013-77, př. 1.
VZP se ve smlouvě zavazuje poskytnout data ve lhůtě do 31. 12. 2013. Poskytnutí dat VZP je navrhováno jako bezplatné s tím, že kraj následně předá VZP výsledek analýzy zdravotních potřeb, a to ve lhůtě stanovené smlouvou (do 30. 4. 2014 nebo do 6 měsíců od předání dat VZP kraji, budou-li předána po 31. 12. 2013).
Návrh řešení Poskytnutí dat VZP je podmínkou uskutečnění Pilotní analýzy zdravotních potřeb Kraje Vysočina. Analýza má být východiskem zejména pro řízení nemocnic zřizovaných krajem a stanovení komplexní potřeby sítě zdravotních potřeb respondentů kraje (nemocnice a privátní ambulantní specialisté). Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci s VZP dle materiálu RK-40-2013-77, př. 1.
K rozhodnutí uzavřít Smlouvu o spolupráci s VZP je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky dle materiálu RK-40-2013-77, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz