Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-74

RK-40-2013-74.doc  RK-40-2013-74pr01.xls
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-40-2013-74
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 1767/33/2013/RK schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 040 Kč pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) určené na realizaci projektu: Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina (dále jen projekt ).
Peněžní prostředky jsou mezi jednotlivé organizace rozděleny podle celkového počtu lůžek v konkrétní nemocnici a budou poskytovány za účelem krytí investičních a neinvestičních způsobilých nákladů projektu dle potřeb konkrétní nemocnice.
Ředitelé Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (v souladu s výše uvedeným usnesením) zaslali v termínu do 30. 11. 2013 žádost o změnu poměru mezi příspěvkem na provoz a investiční dotací.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu
k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve změně závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v souladu s aktuálními investičními a neinvestičními potřebami projektu.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz a investiční dotace
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
mění
usnesení č. 1767/33/2013/RK tak, že část textu:
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 212 140 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 440 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 328 300 Kč
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 362 140 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 119 561 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 450 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 277 179 Kč ;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice v rozsahu dle přílohy RK-40-2013-74, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz