Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-71

RK-40-2013-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-40-2013-71
NázevInformační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPodle čl. 7 odst. (5) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne
5. 3. 2013 č. 04/13 (dále jen Pravidla), je tímto materiálem Rada Kraje Vysočina informována o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
Dne 6. 12. 2013 uzavřel Kraj Vysočina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k realizaci projektu Pilotní analýza vybraných zdravotních potřeb Kraje Vysočina s firmou Advance Healthcare Management Consulting s. r. o., se sídlem Na Zlatnici 938/7, 147 00 Praha 4, IČO 241 25 229. O uzavření smlouvy rozhodl v souladu s článkem 7 odst. (5) Pravidel hejtman Kraje Vysočina.
Důvodem je specifičnost předmětu plnění, protože dodavatel započal s plněním již
na základě Smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2011. Plnění smlouvy dodavatelem bylo závislé
na poskytnutí dat od VZP, vzhledem k termínu ukončení jednání s VZP až v listopadu 2013
a k úpravám datového rozhraní bylo nutné přistoupit k uzavření Dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo. Podmínkou bezplatného poskytnutí dat ze strany VZP je předání konečného produktu (tj. výsledku vyhodnocení dat VZP) v termínu smluvně stanoveném VZP, proto není možné zakázku zadat obvyklým způsobem. Termín předání díla byl smluvně stanoven na 3 měsíce od obdržení dat od VZP. Celková smluvní cena za provedený předmět plnění činí 367.500,- Kč bez DPH (tj. 444.675,- Kč včetně DPH).
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu
RK-40-2013-71.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-40-2013-71.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz