Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-65

RK-40-2013-65.doc  RK-40-2013-65pr01.pdf  RK-40-2013-65pr02.pdf  RK-40-2013-65pr03.pdf  RK-40-2013-65pr04.pdf  RK-40-2013-65pr05.pdf  RK-40-2013-65pr06.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-40-2013-65
NázevSmlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Zpracoval J. Joneš, M. Ferklová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí o poskytnutí dotací a smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále též SFŽP ) na akce z projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina podpořené z Operačního programu Životního prostředí (dále též OP ŽP ) a to vzetím na vědomí rozhodnutí o podporách a rozhodnutí o uzavření smluv, které vydal a zaslal SFŽP koncem listopadu 2013.
Přípravu a předložení žádostí na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina projednala dne 14. dubna 2009 rada kraje usnesením č. 0537/13/2009/RK. Následně zastupitelstvo kraje usnesením č. 0209/03/2009/ZK dne 12. května 2009 vzalo na vědomí zabezpečení přípravy projektu a schválilo prostředky na přípravu realizace projektu.
Na vlastní realizaci pak schválilo zastupitelstvo prostředky usnesením 0612/08/2012/ZK dne 18. prosince 2012.
Dílčími částmi jsou v rámci projektu akce na revitalizaci zeleně v areálech těchto zařízení (na každou akci byla podána samostatná žádost): Domov důchodců Proseč-Obořiště, Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz (dnes Domov Jeřabina Těchobuz), Domov pro seniory Mitrov, Ústav sociální péče Křižanov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov a Nemocnice Havlíčkův Brod. Na zasedání rady kraje č. 39/2013 dne 3. 12. 2013 byly v materiálu RK-39-2013-17 řešeny tři smlouvy a rozhodnutí na akce z uvedeného projektu v areálech Domova pro seniory Mitrov, Dětského domova Nová Ves u Chotěboře a Dětského domova Budkov. Nyní jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP na další parky z tohoto projektu:
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-40-2013-65, př. 1) a návrh smlouvy (materiál RK-40-2013-65, př. 2), kde výše poskytnuté podpory bude činit 1 162 356,- Kč.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-40-2013-65, př. 3) a návrh smlouvy (materiál RK-40-2013-65, př. 4), výše poskytnuté podpory 770 346,- Kč.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-40-2013-65, př. 5) a návrh smlouvy (materiál RK-40-2013-65, př. 6), výše poskytnuté podpory 1 295 568,- Kč.
K poslední akci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina v areálu Domova důchodců Proseč-Obořiště zatím SFŽP smlouvy a rozhodnutí nezaslal.

Vzhledem k tomu, že SFŽP poslal veškeré smlouvy již podepsané, bude ke smlouvám v souladu se zákonem o krajích doplněna doložka o schválení smlouvy v příslušném orgánu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací dle materiálů RK-40-2013-65, př. 1, př. 3, př. 5, a rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-40-2013-65, př. 2, př. 4 a př. 6.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
* č. 10078866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz dle materiálu
RK-40-2013-65, př. 2;
* č. 10078526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Křižanov dle materiálu
RK-40-2013-65, př. 4;
* č. 10078786 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu
RK-40-2013-65, př. 6;
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotací dle materiálů RK-40-2013-65, př. 1, RK-40-2013-65, př. 3 a RK-40-2013-65, př. 5.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz