Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-54

RK-40-2013-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-40-2013-54
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (dále jen ANGAŽOVANCI ).
Dotace je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 uzavřené mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce a Krajem Vysočina (dále jen poskytovatel).
Kraj Vysočina je Vedoucím projektovým partnerem v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu podpořeném v rámci OP AT-CZ na základě projektové žádosti podané v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1616/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-30-2012-39, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč); schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci); rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu
RK-30-2012-39, př. 2; vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu
RK-30-2012-39, př. 3; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2012-39, př. 3 ) a s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0467/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci); rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 2; vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3. ).
Projekt ANGAŽOVANCI Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. První část dotace ze státního rozpočtu kryje 5 % uznatelných nákladů projektu ANGAŽOVANCI za 1. finanční zprávu projektu, která byla podávána za období od 3. 10. 2012 do 31. 5. 2013.

Druhá část dotace, která bude poskytnuta na základě sdělení řídícího orgánu, až ve chvíli kdy budou Evropskou komisí poskytnuty platební prostředky, kryje 85 % uznatelných nákladů projektu ANGAŽOVANCI za 1. finanční zprávu projektu, která byla podávána za období od 3. 10. 2012 do 31. 5. 2013.
Dne 10. 12. 2013 byl Kraji Vysočina převeden na účet ČNB č. ú.: 94-32925681/0710 podíl dotace ve výši 864,29 EUR (21 801,72 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) ze strany poskytovatele.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu ANGAŽOVANCI o celkovou částku 864,29 EUR (21 801,72 Kč) přijatou ze strany poskytovatele a s tím související rozpočtové opatření.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 864,29 EUR (21 801,72 Kč).
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1) ve výši 864,29 EUR (21 801,72 Kč).
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz