Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-53

RK-40-2013-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-40-2013-53
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 2. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí druhé zálohy ze strany poskytovatele dotace projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost , který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).

Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost v rámci OP VK (Usnesení 0141/02/2013/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen.).

Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), (dále jen MŠMT ). První záloha (10%) ve výši 10 458 287 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 4. 10. 2013 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1/2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015 ze dne 27. 8. 2013. Druhá záloha (20%) ve výši 20 916 575 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB č. 94-32925681/0710 dne 6. 12. 2013.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o celkovou částku 20 916 575 Kč přijatou ze strany MŠMT a s tím související rozpočtové opatření.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 20 916 575 Kč poskytnutých MŠMT na financování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 20 916 575 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz