Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-40

RK-40-2013-40.doc  RK-40-2013-40pr01.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-40-2013-40
NázevNávrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2014
Zpracoval D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2014, který byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0528/07/2013/ZK, poskytne Kraj Vysočina Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, finanční prostředky formou provozního příspěvku v celkové výši 614 350 000 Kč, který se skládá z příspěvku na provoz ve výši 520 000 000 Kč a odpisů silnic ve výši 94 350 000 Kč.
Časové rozdělení a výše jednotlivých tranší vychází z návrhu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá radě kraje návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků ve prospěch Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na silnicích ve vlastnictví Kraje Vysočina na rok 2014 a doporučuje radě kraje schválit výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2014 dle materiálu RK-40-2013-40, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický k materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výši jednotlivých tranší za období leden až prosinec 2014 dle materiálu RK-40-2013-40, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz