Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-26

RK-40-2013-26.doc  RK-40-2013-26pr01.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-40-2013-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 4. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí čtvrté splátky půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen MVHB ). Půjčka byla poskytnuta MVHB na realizaci projektu Porta culturae na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVHB.
Dne 9. 12. 2013 byla na základě výše uvedené smlouvy připsána na účet kraje čtvrtá splátka půjčky ve výši 179 783,08 Kč. Splátka představuje prostředky dotace, které MVHB obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, jako státní podíl finanční spoluúčasti na projektu.
Údaje vztahující se k vyplácení půjčky, včetně jejího splácení od MVHB, jsou uvedeny v materiálu RK-40-2013-26, př. 1.
MVHB realizuje projekt Porta culturae od roku 2010, kdy byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Celkové náklady projektu připadající na výše uvedenou příspěvkovou organizaci představují 12 871 224 Kč (529 680 EUR), z této částky bude 85 %, tj. 10 940 540 Kč (450 228 EUR) hrazeno z ERDF, 10 % tj. 1 287 123 Kč (52 968 EUR) představuje vlastní podíl organizace a 5% tj. 643 561 Kč (26 484 EUR) je poskytnuto ze státního rozpočtu.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 179 783,08 Kč, ORG 331540 se současným převedením těchto prostředků na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 179 783,08 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n. a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 179 783,08 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz