Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-25

RK-40-2013-25.doc  RK-40-2013-25pr01.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-40-2013-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o úpravu závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace) na rok 2013 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v důsledku převedení technického zhodnocení zámku Třebíč z důvodu převodu majetku vzniklého při realizaci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic v hodnotě 133 119 tis. Kč.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 schválilo rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Celková výše odpisů Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, schválená výše uvedeným usnesením představuje částku ve výši 737 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení hodnoty odepisovaného majetku je třeba zvýšit stanovený závazný ukazatel finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, a to příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu organizace u této organizace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit změnu příjmové a výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2013 zvýšením o částku 300 tis. Kč z důvodu změny odpisů nemovitého majetku u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Zvýšená tvorba účetních odpisů u této organizace má za následek zvýšení příspěvku na provoz a potažmo se promítne do odvodové povinnosti z investičního fondu organizace, tedy jejím zvýšením, do rozpočtu kraje. V důsledku této změny je třeba zároveň upravit závazné ukazatele (příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu) u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jak je uvedeno v materiálu RK-40-2013-25, př. 1.
Finanční prostředky budou poskytovány jako dotace na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-09.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 300 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v říjnu 2013;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 300 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2013 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 300 000 Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2013 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz