Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-23

RK-40-2013-23.doc  RK-40-2013-23pr01.doc  RK-40-2013-23pr02.doc  RK-40-2013-23pr03.doc  RK-40-2013-23pr04.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-40-2013-23
NázevProhlášení Kraje Vysočina ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Zpracoval J. Komínová, E. Herzánová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci se obrátilo Biskupství českobudějovické a na Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci Biskupství brněnské (viz RK-40-2013-23, př. 1) s žádostí o vyjasnění vlastnických vztahů k vybraným movitým věcem s odkazem na zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi podle jiného právního předpisu, v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.
Ředitelé výše uvedených organizací o této záležitosti informovali zástupce zřizovatele prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Písemné odpovědi zaslané oběma biskupstvím jsou uvedeny v materiálu
RK-40-2013-23, př. 2.
Kraj Vysočina následně dne 27. 11. 2013 obdržel od Biskupství českobudějovického písemnou žádost o vyjádření se k vlastnictví movitého majetku (viz RK-40-2013-23, př. 3).
Přehled sbírkových předmětů kraje, na jejichž vlastnictví bylo ze strany církve dotazováno, je uveden v materiálu RK-40-2013-23, př. 4.
Návrh řešení Vlastníkem předmětného movitého majetku, tj. sbírkových předmětů uvedených v materiálu RK-40-2013-23, př. 4, je Kraj Vysočina, a to na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina ani jeho příspěvkové organizace nejsou povinnou osobou dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), nelze po nich požadovat vydání majetku, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení všech skutečností navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí a prohlásit uvedené skutečnosti a uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o tomto prohlášení informovat sbírkotvorné organizace zřizované na úseku kultury, Biskupství českobudějovické, Biskupství brněnské, popř. další subjekty v případě, že Kraj Vysočina v budoucnu obdrží obdobnou žádost, ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnost, že Kraj Vysočina ani jeho příspěvkové organizace nejsou povinnou osobou dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi);
prohlašuje,
že Kraj Vysočina nabyl majetek, se kterým dnes hospodaří jeho příspěvkové organizace, na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o tomto prohlášení informovat sbírkotvorné organizace zřizované na úseku kultury, Biskupství českobudějovické, Biskupství brněnské, popř. další subjekty v případě, že Kraj Vysočina v budoucnu obdrží obdobnou žádost, ve vztahu k majetkovému vyrovnání s církvemi.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz