Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-22

RK-40-2013-22.doc  RK-40-2013-22pr01.doc  RK-40-2013-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-40-2013-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013 - poskytnutí dotace na aktivity související s televizním dokumentem
Zpracoval J. Komínová, E. Herzánová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na poskytnutí dotace na aktivity související s projektem televizního dokumentu s názvem Kdo se bojí číhošťského kříže .
Základním cílem filmového dokumentu připravovaného v koprodukci s Českou televizí je představení číhošťských událostí, na přelomu 40. a 50. let 20. stol., postoje veřejnosti a justice, konfrontace dosavadních stereotypů s dalšími poznatky a nový pohled v širším kontextu s využitím filmových archivů tak, aby si divák mohl vytvořit vlastní obraz o celém případu. Předpokládané náklady činí cca 830 000 Kč, a proto se na Kraj Vysočina obrátila společnost A.G.A. studio, s. r. o., která projekt zajišťuje produkčně úhradou honorářů a provozních nákladů, společně s režisérem a spoluautorem scénáře i námětu PhDr. Jiřím Šindarem s žádostí o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč, viz RK-40-2013-22, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzhledem k mimořádnému nadregionálnímu významu číhošťských událostí rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč společnosti A.G.A. studio, s. r. o. na realizaci televizního dokumentu Kdo se bojí číhošťského kříže , a to na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2013-22, př. 2. Současně navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položky 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000 Kč.
Tento záměr byl projednán s hejtmanem kraje, jeho náměstkem pro oblast financí, analýz a grantových programů a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Důvodem návrhu spoluúčasti kraje je skutečnost, že se jedná o mimořádný projekt, který se vztahuje k proslulým číhošťským událostem spjatých s Krajem Vysočina a jeho podporou zaručeně přispěje kraj k propagaci regionu.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 11. 12. 2013 činí 15 943 tis. Kč.
Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s publicitou Kraje Vysočina v rámci akce uvedenou v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00840.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci společnosti A.G.A. studio, s. r. o., IČO: 28303971, se sídlem Hlinky 142c, 603 00 Brno dle materiálu RK-40-2013-22, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-40-2013-22, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz