Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-18

RK-40-2013-18.doc  RK-40-2013-18pr01.doc  RK-40-2013-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-40-2013-18
NázevDodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých a dodatek Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, na základě nájemní smlouvy a úpravě předmětu správy vykonávané Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle příkazní smlouvy pro Kraj Vysočina.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací (jako nájemcem) a Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací (jako příkazníkem). Předmět nájmu tj. soupis budov, staveb a pozemků, je aktualizován zejména s ohledem na provedené změny v předmětu nájmu spojené s:
- ukončením provozu Sanatoria Buchtův kopec a nevyužíváním těchto nemovitostí pro potřeby nemocnice,
- vyřazením nemovitého majetku bývalé kotelny a s tím související realizací investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě .
Nemocnice nemovitosti již neužívá k poskytování zdravotních služeb. V současné době zajišťuje nezbytnou péči o tento majetek, který má v nájemním vztahu, včetně zajištění závazku dodávky pitné vody pro městys Sněžné dle smlouvy o dodávce vody uzavřené dne
Úprava předmětu správy dle příkazní smlouvy upravuje podmínky spojené se správou nemovitostí areálu Sanatoria Buchtův kopec, které jsou vyjímány z předmětu nájmu. Správu těchto nemovitostí spočívající především v:
- zabezpečení budov a staveb proti vniknutí nepovolaných osob, pravidelné (nikoliv soustavné) kontroly areálu sanatoria, temperování budov v zimním období,
- zajištění nezbytné údržby a oprav nemovitostí, nezbytného sečení a úklidu pozemků, u lesních pozemků v zajištění úkolů vyplývajících z lesního hospodářského plánu,
- zajištění nezbytných služeb, dodávek vody a energií, provozu vodního zdroje sanatoria,
- zajištění preventivních prohlídek, rozborů vody a revizí, řešení případných havárií,
- zajištění pojistné ochrany v rozsahu pojistného programu na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 ,
bude s účinností od 1. 1. 2014 pro kraj - vlastníka těchto nemovitostí zajištovat nemocnice a to za úplatu.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít:
- Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 1,
- Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 2,
Provedené změny v předmětu nájmu mají vliv na roční výši nájemného, které bylo sjednáno mezi nájemcem-nemocnicí a Krajem Vysočina. Dosavadní roční výše nájemného v částce 8 204 000 Kč se s ohledem na změny (snížení) předmětu nájmu sjednává s účinností od 1. 1. 2014 ve výši 7 898 000 Kč ročně.
Náklady spojené se zajištěním činností vymezených v Dodatku č. 3 Příkazní smlouvy, týkající se správy a ochrany nemovitostí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec, včetně provozu vodního zdroje pro potřeby sanatoria a dodávek pitné vody pro městys Sněžné, v rozsahu a podmínek Smlouvy o dodávce vody uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací a městysem Sněžné dne 15. 10. 2008, budou krajem uhrazeny 1 x ročně na základě vyúčtování předloženého nemocnicí.
Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaOZ a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením Dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých dle materiálu RK-40-2013-18, př. 1 a Dodatku č. 3 Příkazní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-18, př. 2.
Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít:
* Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 1;
* Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-40-2013-18, př. 2.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz