Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-14

RK-40-2013-14.doc  RK-40-2013-14pr01.doc  RK-40-2013-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-40-2013-14
NázevMajetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení zveřejnění záměru převodu nemovitostí.
Kraj Vysočina byl v letošním roce investorem stavby III/36042 Mirošov - most ev.č. 36042-3, novostavba mostu o celkové délce 39,80 m a šířce 9,70 m až 10,56 m včetně opěrných zdí a přeložky silnice III/36042 včetně opěrné zdi, sjezdu a napojení lesní cesty na pozemcích v k.ú. Mirošov u Bobrové a v k.ú. Blažkov. V průběhu stavby byl odstraněný stávající most včetně provedení rekultivace části původní silnice III/36042 a byly provedené terénní úpravy. S vlastníky jednotlivých nemovitostí uzavřela Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace smlouvy zakládající právo stavby, kde byly uvedené i podmínky budoucích převodů jednotlivých nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že investorem stavby se stal Kraj Vysočina, uzavřela Krajská správa a údržba silnic, příspěvkové organizace s Krajem Vysočina dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smluv zakládajících právo provést stavbu. Ze smlouvy uzavřené s Bohdankou Kopeckou vyplývá pro Kraj Vysočina závazek směnit pozemky zastavěné novou silnicí, mostem a opěrnou zdí a pozemky Kraje Vysočina po provedené rekultivaci původní silnice a odstraněném mostu. Úhrada příslušných poplatků je další závazek plynoucí pro Kraj Vysočina z uzavřené smlouvy.
Návrh řešení Záměr převodu pozemků spolu se zpevněným povrchem pozemku (SO 103 - lesní cesta) na pozemku dle GPL č. 146-65/2013 par. č. 1146/3 v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-14, př.1 je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst.1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-40-2013-14, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz