Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-13

RK-40-2013-13.doc  RK-40-2013-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-40-2013-13
NázevUzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 .
Jedná se o rekonstrukci mostu přes Pavlovský potok v intravilánu obce Pavlov. Původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny nové. Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2014 a předpokládaná délka výstavby je 6 měsíců.
Podle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno budou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 88/1, par. č. 88/2, par. č. 88/3 a par. č. 1161/10 v katastrálním území Pavlov, které jsou ve vlastnictví obce Pavlov.
Prostřednictvím smlouvy zakládající právo investora provést stavbu na výše uvedených pozemcích chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby II/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo investora provést stavbu II/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 s vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 88/1, par. č. 88/2, par. č. 88/3 a par. č. 1161/10 v katastrálním území Pavlov obcí Pavlov.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uzavřením smlouvy zakládající právo investora provést stavbu III/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 .
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a obcí Pavlov jako vlastníkem pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/35429 Pavlov - most ev. č. 35429-1 na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 88/1, par. č. 88/2, par. č. 88/3 a par. č. 1161/10 v katastrálním území Pavlov dle materiálu RK-40-2013-13, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz