Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-107

RK-40-2013-107.doc  RK-40-2013-107pr01.doc  RK-40-2013-107pr02.doc  RK-40-2013-107pr03.doc  RK-40-2013-107pr04.doc  RK-40-2013-107pr05.doc  RK-40-2013-107pr06.doc  RK-40-2013-107pr07.doc  RK-40-2013-107pr08.doc  RK-40-2013-107pr09.doc
Číslo materiálu107
Číslo jednacíRK-40-2013-107
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
ZpracovalV. Kotrbová, K. Ubr, tým tvůrců z partnerských škol, advokátní kancelář Fiala,
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku .
Kraj je nositelem projektu Od myšlenky k výrobku financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0354/04/2012/ZK závazek kraje na zabezpečení zdrojů finančního krytí spoluúčasti projektu Od myšlenky k výrobku . Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách. Toto zařízení je dle projektové dokumentace pořízeno ve výběrovém řízení.
Úhrada nákladů za pořízení dodávky bude formou modifikovaných plateb, tedy po předložení faktur poskytovateli dotace a po zaslání prostředků na účet kraje.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. 7. 2013 usnesením č. 1175/24/2013/RK rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku . Na pořízení vybavení tedy byla vyhlášena veřejná zakázka nadlimitní, předmět plnění byl rozdělen na 6 částí. Pro všechny části již proběhlo otevírání obálek a posouzení splnění kvalifikačních předpokladů. Výsledkem je:
část 1: uzavřena smlouva s dodavatelem,
část 2: uzavřena smlouva s dodavatelem,
část 3: před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušeno dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ),
část 4: zrušeno z důvodu nízkého počtu nabídek k hodnocení dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona (ze tří došlých nabídek zůstala k hodnocení jedna),
část 5: uzavřena smlouva s dodavatelem,
část 6: uzavřena smlouva s dodavatelem.
Proběhlo jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a vzhledem k časovému prostoru bylo dohodnuto vyhlášení nového výběrového řízení na zbývající 2 části. Zadávací dokumentace byla poskytnuta Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k posouzení.
V souladu s předběžným jednáním s poskytovatelem dotace bude v lednu 2014 předložen radě kraje návrh na úpravu projektové dokumentace projektu Od myšlenky k výrobku.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku . Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly.
Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky č. 3 Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu
RK-40-2013-107, př. 1.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
Návrh na jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise bude Radě Kraje Vysočina z časových důvodů předložen následně tak, aby byly dodrženy zákonné termíny.
Vzhledem k rozsahu a složitosti výběrového řízení je potřebné zajistit spolupráci s advokátní kanceláří, se kterou má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu a zajistit prostředky na úhradu jejích nákladů na opakování výběrového řízení.
Předkladatel předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (ÚZ 00302) o částku 60 000 Kč a v navýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet Od myšlenky k výrobku o stejnou částku.
StanoviskaEkonomický odbor: bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné zakázky č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku dle materiálu RK-40-2013-107;
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-40-2013-107, př. 1;
RK-40-2013-107, př. 2, RK-40-2013-107, př. 3; RK-40-2013-107, př. 4; RK-40-2013-107, př. 5;
RK-40-2013-107, př. 6; RK-40-2013-107, př. 7; RK-40-2013-107, př. 8; RK-40-2013-107, př. 9;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu:
* zapracovat připomínky poskytovatele dotace - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do zadávacích podmínek;
* zajistit řádný průběh zadávacího řízení č. 3 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Od myšlenky k výrobku dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a v navržených termínech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 60 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Od myšlenky k výrobku o částku 60 000 Kč za účelem realizace výběrového řízení v rámci projektu Od myšlenky k výrobku s registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2014- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz