Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-101

RK-40-2013-101.doc  RK-40-2013-101pr01.xls  RK-40-2013-101pr02.pdf
Číslo materiálu101
Číslo jednacíRK-40-2013-101
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Rada kraje na svém zasedání 4. 10. 2011 usnesením č. 1571/32/2011/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Dle těchto pravidel si požádala 1 organizace o dotaci na dofinancování projektu v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Požadovaná částka je v celkové výši 50 000 Kč. Celkové náklady projektu jsou 4 798 968 Kč
Kč, přičemž grant z EU činí 4 319 071,20 Kč, vlastní podíl spolužadatele činí 429 896,80 Kč. Částku 50 000 Kč chce žadatel využít na materiál pro přírodovědné a zahradní programy a propagační materiál k jednotlivým aktivitám - jedná se o plně uznatelné náklady. Podrobně je rozpočet projektu rozepsán v žádosti, která je součástí materiálu RK-40-2013-101, př. 2.
Návrh řešení Předložená žádost je v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, IČO: 25557475, ID dotace PR00549.0003 žádá o dofinancování projektu ACT WELLL! Austrian Czech Teapm Widens Evocative Life Long Learning!, a to ve výši 50 000 Kč.
OŠMS doporučuje poskytnout finanční prostředky ve výši 50 000 Kč dle materiálu
RK-40-2013-101, př. 1.
StanoviskaStanovisko EO: Na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je aktuální stav rezervy na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (ÚZ 00035) ve výši 263 200 Kč.
Stanovisko OI:
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00549.0003.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, IČO: 25557475 ve výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu dle materiálu RK-40-2013-101, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz