Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-08

RK-40-2013-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-40-2013-08
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí finančních prostředků refundovaných Kraji Vysočina Ministerstvem financí v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na území Kraje Vysočina.
OM předložil dne 31. 10. 2013 Ministerstvu financí, odboru 12 - Financování územních rozpočtů seznam uzavřených kupních smluv na koupi pozemků pod silnicemi II. a III. tříd vykoupených v období od 1. 6. - 31. 10. 2013 se žádostí o refundaci části kupních cen v souladu s usnesením vlády č. 1570 ze dne 21. 12. 2009 ve spojení s usnesením vlády č. 417 ze dne 13. 6. 2012. Dle žádosti byla určena k refundaci částka 571 660 Kč. Tato částka byla na účet Kraje Vysočina připsána dne 4. 12. 2013. O tuto částku bude povýšen rozpočet kraje na rok 2013.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639) o účelovou investiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 571 660 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 571 660 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy (ÚZ 98861).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 571 660 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz