Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-08

RK-39-2013-08.doc  RK-39-2013-08pr01.doc  RK-39-2013-08pr02.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-39-2013-08
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Předmětem této akce je vybudování celkem 4 objektů určených pro poskytování pobytových sociálních služeb v malé domácnosti pro 4 x 6 klientů ÚSP Křižanov, p.o., z toho 2 objekty budou vybudovány ve městě Velké Meziříčí a 2 objekty v obci Bystřice nad Pernštejnem. S ohledem na lokality místa plnění byla akce rozdělena do dvou samostatných veřejných zakázek zahrnujících vždy 2 objekty v jedné lokalitě. Na akci byla zpracována projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí byla stanovena v celkové výši 11 983 264,89 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota odpovídá finančnímu limitu pro podlimitní veřejnou zakázku.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2013 pod ev. č. 354241, oznámení bylo zveřejněno dne 16. 10. 2013. Kritériem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek skončila dne 8. 11. 2013 v 10:00 hod. V této lhůtě bylo přijato 9 nabídek. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Všechny nabídky splnily požadavky zákona.
Jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 26. 11. 2013 a v jeho průběhu byla hodnotící komise seznámena s výsledky posouzení kvalifikace a poté posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a z hlediska splnění požadavků zadavatele. Všichni uchazeči prokázali kvalifikaci v požadovaném rozsahu a všechny nabídky splnily požadavky zadávací dokumentace. Žádná nabídka nebyla vyřazena. Poté komise přistoupila k hodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria. Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-39-2013-08, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která je obsahem materiálu RK-39-2013-08, př. 2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle kritéria nejnižší nabídkové ceny a jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku uchazeče Stylstav s.r.o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov, IČO 26916096 s nabídkovou cenou ve výši 10 471 600 Kč bez DPH.
Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu
RK-39-2013-08, př. 2 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesení rady kraje 0838/16/2013/RK ze dne 7. 5. 2013 (rada kraje schválila některé změny v projektu Transformace ÚSP Křižanov I. a uložila OSV a OM zapracovat tyto změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Usnesení 1564/29/2013/RK ze dne 10. 9. 2013 - rada kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení.
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí dle materiálu RK-39-2013-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov I. - Velké Meziříčí nabídku uchazeče Stylstav s. r. o., Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov, IČO 26916096;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz