Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-06

RK-39-2013-06.doc  RK-39-2013-06pr01.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-39-2013-06
NázevUzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v k. ú. Heřmaneč u Počátek
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku v k. ú. Heřmaneč u Počátek.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo svým usnesením č. 0444/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 1., tab. 1. z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje. Převod pozemků ještě nebyl uskutečněn, neboť schválení převodu pozemků Zastupitelstvem města Počátky proběhne až v prosincovém termínu. Jedním z nabývaných pozemků do vlastnictví kraje bude i dle GP č. 84-19/2013 nově oddělený pozemek par. č. 25/12 o výměře 1 551 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek. Tohoto pozemku se týká žádost města Počátky o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene, týkající se stávajících inženýrských sítí - podzemního elektrického vedení pouličního osvětlení a budoucího práva vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav těchto sítí v majetku města. Dle informací stavebního odboru Městského úřadu Počátky, v jehož kompetenci je příprava převodu pozemků, je uzavření této budoucí smlouvy dodatečnou podmínkou převodu. To je důvod, proč nebylo zřízení věcného břemene řešeno současně v materiálu o převodu pozemků.
Vzhledem k tomu, že schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene je v případě kraje v kompetenci rady kraje, je možné toto schválit ještě před konáním prosincového zasedání Zastupitelstva města Počátky a splnit tak podmínku pro převod pozemku. Dle zjištění odboru majetkového je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene možné i na budoucí majetek, což v tomto případě pozemek par. č. 25/12 je.
Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene bude pozemek par. č. 25/12 v k. ú. Heřmaneč u Počátek věcným břemenem zatížen celý. Město Počátky nechá následně na své náklady vyhotovit geometrický plán, kterým budou inženýrské sítě zaměřeny a smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene pak bude uzavřena již na konkrétní, geometrickým plánem zaměřenou část pozemku. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene je předkládána jako materiál RK-39-2013-06, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene, neboť tak bude splněna dodatečná podmínka převodu pozemku. Zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví kraje je zcela obvyklou záležitostí.
OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Počátky smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku par. č. 25/12 pro k. ú. Heřmaneč u Počátek, dle GP č. 84-19/2013 nově odděleného z pozemku par. č. 25/1, spočívající v právu vedení inženýrských sítí ve vlastnictví města Počátky a práva vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav těchto sítí, kde budoucím oprávněným bude město Počátky a budoucím povinným Kraj Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dle materiálu RK-39-2013-06, př. 1 mezi městem Počátky na straně budoucího oprávněného z bezúplatného věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího povinného z bezúplatného věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívající v právu vedení a provozování inženýrských sítí a vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav inženýrských sítí k pozemku par. č. 25/12 pro k. ú. Heřmaneč u Počátek, dle GP č. 84-19/2013 nově odděleného z pozemku par. č. 25/1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz