Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-75

RK-39-2013-75.doc  RK-39-2013-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-39-2013-75
NázevUzavření nepojmenované smlouvy
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 6. listopadu 2013 požádala společnost Technické služby Kralice, s.r.o., IČO: 27738213 o souhlas vlastníka silnice II/392 s tím, že zametací vůz Alficar získaný v rámci OPŽP - snižování prašnosti bude využíván na území obce Kralice nad Oslavou mimo jiné na silnici II/392 v celé délce průjezdního silničního úseku s četností čištění 1 x týdně, po dobu deseti měsíců v roce, po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, zhruba do 31 12. 2018.
Tento souhlas měl sloužit k finální administraci projektu. Odbor majetkový souhlas vydal dne 11. 11. 2013, po získání vyjádření KSUSV, a odeslal jej žadateli. Nyní OM telefonicky kontaktoval starosta obce Kralice nad Oslavou, zřizovatel společnosti Technické služby Kralice, s.r.o. s žádostí o uzavření nepojmenované smlouvy, která by danou záležitost řešila, neboť pouhý souhlas nebyl pro konečnou administraci projektů dostatečný. Abychom obci nezpůsobili problémy při administraci projektu, navrhuje OM uzavřít nepojmenovanou smlouvu.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka silnice II/392 a společností
Technické služby Kralice, s.r.o., Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČO: 27738213 nepojmenovanou smlouvu řešící údržbu krajské silnice II/392 nad rámec běžné údržby pomocí zametacího vozu Alficar v celé délce průjezdního silničního úseku s četností čištění 1 x týdně po dobu deseti měsíců v roce, po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let, zhruba do 31. 12. 2018. Tato smlouva bude sloužit k administraci projektu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3. - Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Technickými službami Kralice, s.r.o. nepojmenovanou smlouvu řešící výše uvedenou záležitost.
StanoviskaKSUSV vydala dne 20. 8. 2012 souhlas se zametáním silnice II/392 v k.ú. Kralice nad Oslavou.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka silnice II/392 a Technickými službami Kralice, s.r.o., Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČO: 27738213, na straně příjemce dotace nepojmenovanou smlouvu dle materiálu RK-39-2013-75, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz