Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-64

RK-39-2013-64.doc  RK-39-2013-64pr01.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-39-2013-64
NázevNávrh rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kraje na úseku sociálních služeb mají pro rok 2013 schválenou výši příspěvku na provoz. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2013 a výhledů hospodaření do konce roku s ekonomickým odborem a s řediteli příspěvkových organizací nebudou některé organizace schopny zajistit ke konci roku dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Zastupitelstvu kraje je proto na jednání dne 10. 12. předložen materiál na navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . Aby byly organizace schopny zajistit úhradu mezd a faktur před datem projednání materiálu v zastupitelstvu kraje, navrhujeme u některých organizací, poskytnout návratnou finanční výpomoc. Bez poskytnutí návratné finanční výpomoci, by se organizace dostaly do platební neschopnosti a nebyly by schopny vyplatit v plném rozsahu mzdy a potřebné faktury. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizacím uloženo penále.
Návrh řešení Aby mohly příspěvkové organizace uhradit všechny potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 11/2013, navrhujeme radě kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterou budou příspěvkové organizace vracet na účet kraje po obdržení navýšeného příspěvku na provoz, nejpozději do 16. 12. 2013.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako návratná finanční výpomoc dle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy k dočasnému krytí svých potřeb může organizace od svého zřizovatele získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) na kapitole Rezerva a rozvoj kraje je 21 551 tis. Kč.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00833.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, ve výši 733 000 Kč, Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci, ve výši 2 775 000 Kč a Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 000 Kč na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc listopad 2013;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci u:
- § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 775 000 Kč s určením pro Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci,
- § 4350 - Domovy pro seniory a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 733 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a
- § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci,
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 4 508 000 Kč;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 17. 12. 2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
* ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 16. 12. 2013.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysoč
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz