Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-53

RK-39-2013-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-39-2013-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Organizace Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. Rada kraje schválila dne 9. 10. 2012 usnesením č. 1808/34/2012/RK Smlouvu o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
Kraj Vysočina bude na základě výběrového řízení pořádat tyto Hry, které se uskuteční v termínu od 19. - 24. 1. 2014. Předpokládané náklady jsou, včetně organizace a vybavení naší výpravy, celkem 11 000 tis. Kč. Protože nebylo možné stanovit, kolik finančních prostředků z celkových výdajů bude vyplaceno v roce 2013 a kolik v roce 2014, rozpočtovaná částka na rok 2013 je 1 500 tis. Kč, s tím že případné další náklady budou řešeny rozpočtovými opatřeními.
Návrh řešení OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku, tak aby bylo možné dodržet všechny smluvní závazky pro rok 2013 vyplývající z pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v části Další možné požadavky OŠMS v roce 2013 je uvedeno, že finanční prostředky potřebné na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 nad rámec schválené částky 1 500 tis. Kč budou v roce 2013 řešeny rozpočtovými opatřeními. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 27. 11. 2013 činí 21 551 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč na výdaje související s pořádáním Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz