Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-52

RK-39-2013-52.doc  RK-39-2013-52pr01.pdf  RK-39-2013-52pr02.xls
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-39-2013-52
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0250/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 500 000 Kč na Podporu pořádání mistrovství .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/2013 požádal 1 organizátor mistrovství o finanční podporu v celkové výši 40 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje žádost o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství PSM 20/13 (viz materiál RK-39-2013-52, př. 1); tato žádost nesplňuje podmínky pravidel - žádost nepřišla na předepsaném formuláři, podána byla po stanoveném termínu, nebyla dodržena lhůta 2 měsíce před konáním akce, nebyly vyčísleny náklady a příjmy, chyběla povinná příloha - propozice mistrovství; OŠMS navrhuje tuto žádost nepodpořit.
Údaje o žadateli a výši požadovaných prostředků obsahuje materiál RK-39-2013-52, př. 2; dotace je zaevidována v systému eDotace.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - PR00555.0020.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-39-2013-52, př. 2;
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz