Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-48

RK-39-2013-48.doc  RK-39-2013-48pr01.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-39-2013-48
NázevMonitorování kvality vzdělávání
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předložen návrh na poskytnutí podpory na monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech.
Jedním z důležitých faktorů pro zvyšování kvality služby poskytované středními školami je zjišťování zpětné vazby o výsledcích vzdělávání a o dopadech a účinnosti realizovaných opatření. Pro rozhodování je přitom důležité, aby sledování vytipovaných výstupů bylo systematické a opakované. V sektoru středoškolského vzdělávání zajišťuje MŠMT jediný povinný standardizovaný nástroj, a tím je společná část maturitní zkoušky. Ta se orientuje pouze na skupinu všeobecně vzdělávacích předmětů. V případě učebních oborů využívají školy tzv. jednotného zadání závěrečných zkoušek, které do určité míry sjednocují způsob hodnocení odborných znalostí a dovedností při závěrečné zkoušce.
Dle zpětné vazby zaměstnavatelů jsou pro uplatnění v praxi vedle odborných znalostí neméně důležité i další obecné osobnostní kompetence. Právě v učebních oborech existují mezi mladými lidmi značné rozdíly v přístupu k vlastnímu rozvoji a v motivaci ke vzdělávání, což se promítá jednak do nižší účinnosti práce učitelů, jednak do snížené uplatnitelnosti na trhu práce.
Kraj Vysočina již na tuto situaci reagoval a zavedl motivační stipendia, která motivují žáky a žákyně k docházce do školy a k vlastnímu rozvoji. OŠMS připravuje návrh osvědčení pro ty učně a učnice, kteří opakovaně získávali krajské stipendium a prokázali tím vyšší motivaci k vlastnímu rozvoji. Toto osvědčení pak je možné předložit zaměstnavateli.
Vedle těchto dvou nástrojů chybí v učebních oborech středních škol standardizované monitorování obecných kompetencí, např. aplikace matematického myšlení v denní praxi, finanční gramotnost, porozumění praktickým textům, práce s informacemi. Dle předběžného průzkumu má o používání takového nástroje zájem 18 krajem zřizovaných škol z 20. Významnou překážkou v používání je zvýšení finančních nákladů pro školy.
Návrh řešení Radě kraje je navrženo snížit finanční bariéru a podpořit v roce 2013 střední školy zřizované krajem v používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H dle specifikace a za podmínek popsaných v materiálu RK-39-2013-48, př. 1, a to:
- částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
- částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
Dle počtu žáků a žákyň ze statistických výkazů by maximální částka poskytnutá školám činila 280 000 Kč. V rozpočtu kraje v kapitole Školství, mládeže a sportu je počítáno s odpovídající částkou (500 000 Kč). Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá monitorování, bude návrh rozpočtového opatření pro poskytnutí prostředků jednotlivým školám předložen na prosincové jednání rady kraje.
Na základě zkušeností z roku 2013 OŠMS připraví a předloží v roce 2014 radě kraje obecná pravidla pro poskytování podpory.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit záměr poskytnout středním školám zřizovaným krajem finanční podporu na používání standardizovaného monitorovacího nástroje v učebních oborech skupiny H dle specifikace a za podmínek popsaných v materiálu RK-39-2013-48, př. 1, a to:
- ve výši 100 Kč na každého žáka či žákyni ze třetího ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů;
- částkou 100 Kč na každého žáka či žákyni z prvního ročníku učebních oborů skupiny H; maximálně však do výše skutečných nákladů.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz