Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-47

RK-39-2013-47.doc  RK-39-2013-47pr01.pdf  RK-39-2013-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-39-2013-47
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Jihlava - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední průmyslové školy Jihlava (dále jen SPŠ Jihlava) o navýšení prostředků na provoz o částku 100 000 Kč. Z toho 90 000 Kč na propojení počítačové sítě spojených škol a 10 000 Kč na zajištění propagace (zadání a financování výroby 3 ks rollupů) nově vznikajícího společného projektu 2 středních škol, 4 firem a kraje - vzdělávání v oblasti zpracování plastů.
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 25. 6. 2013 č. 0308/04/2013/ZK bylo rozhodnuto sloučit ke dni 1. 7. 2014 Střední školu technickou Jihlava, Střední školu automobilní Jihlava a SPŠ Jihlava. SPŠ Jihlava, jako nástupnická organizace, musí zajistit jejich vzájemné počítačové propojení pomocí virtuální sítě - základní datové spojení škol.
SPŠ Jihlava ve spolupráci s odborem informatiky navrhuje řešení uvedené v materiálu
RK-39-2013-47, př. 1 a vzhledem k tomu, že již nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, žádá o navýšení příspěvku na provoz. Střední škola automobilní ze svých prostředků zajistila povýšení konektivity.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 100 000 Kč a v navýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 100 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole Jihlava, IČO 60545992 o částku 100 000 Kč na úhradu výše uvedených nákladů.

Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením, které zajistí základní datové spojení škol, ale zároveň upozorňuje na skutečnost, že sloučení příslušných škol přinese v oblasti IT další následné náklady. Půjde zejména o:
- překonfigurování rozhraní škol do internetu (externí služby)
- LAN switche a optické spoje mezi budovami pro SŠ automobilní
- sjednocení ERP systémů (účetnictví, majetek) - SW licence (včetně např. databázového serveru), služby
- rekonfigurace domén (AD) - služby
- sjednocení a rozšíření poštovního serveru - licence, služby
- rozšíření serverové farmy SPŠ - licence, HW
- sjednocení licencí, licenční audit - náklady na služby a licence
Na straně OI pak bude v této souvislosti řešeno rozšíření metropolitní sítě Jihlava (pořízení nového spoje do serverovny poskytovatele) pro připojení SŠ automobilní.
Bližší specifikace těchto nákladů vznikne až v následujících měsících.
Dotace byla zaevidována pod ID O00 824.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 100 000 Kč a v navýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 100 000 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole Jihlava, IČO 60545992 o částku 100 000 Kč na úhradu nákladů dle materiálu RK-39-2013-47.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Střední průmyslové školy Jihlava
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz