Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-38

RK-39-2013-38.doc  RK-39-2013-38pr01.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-39-2013-38
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa . V průběhu roku 2013 došlo ke změně některých rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly v průběhu měsíce října a listopadu 2013 vráceny na MZ ČR finanční prostředky v celkové výši 140 952 Kč a MZ ČR na účet kraje dne 20. 11. 2013 zaslalo dodatečně dotaci ve výši 1 134 Kč určenou pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši dotace vrácené na účet MZ ČR a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace ve výši dotace dodatečně poukázané MZ ČR na účet kraje.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-24 (materiál RK-39-2013-38, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 1 134 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o částku 1 134 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o vratky účelové dotace poskytnuté MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa (ÚZ 35015) ve výši 140 952 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35015) o stejnou částku 140 952 Kč, z toho:
- 19 280 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 121 672 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku 1 134 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2013 o částku:
- 19 280 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 121 672 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
z důvodu vrácení části dotace poskytnuté v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na účet Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice, Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz