Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-35

RK-39-2013-35.doc  RK-39-2013-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-39-2013-35
NázevNávrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví
Zpracoval5 Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2013 u kapitoly Zdravotnictví pro: jednání rady kraje č. 39/2013 dne 3. 12. 2013 zpracovali: J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNa základě příkazních smluv uzavřených s Krajem Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) zajišťují výkon a správu vybraných agend k majetku, který je ve vlastnictví kraje. Jedná se o výkon agend spojený s pronájmem bytů a nebytových prostor fyzickým a právnickým osobám.
V souladu se smluvním ujednáním nemocnice (příkazník) inkasované nájemné z realizovaného plnění příkazních smluv měsíčně poukazuje na účet kraje (příkazce). Zároveň nemocnice požádaly kraj o poskytnutí příslušného dotačního titulu z inkasa tohoto nájemného za období prosinec 2012 až listopad 2013 v celkové výši 160 013 Kč k financování běžných oprav a údržby majetku ve vlastnictví zřizovatele, který nemocnice užívají na základě nájemního vztahu.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba zvýšenou tvorbu příjmů a jejich použití schválit příslušným orgánem kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 71 649 Kč a u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 88 364 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-23 (materiál RK-39-2013-35, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí, ÚZ 00052 o celkovou částku 160 013 Kč, z toho Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ve výši 71 649 Kč a Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace ve výši 88 364 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00052 o částku 160 013 Kč, z toho:
- 71 649 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 88 364 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 71 649 Kč,
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 88 364 Kč
s určením na údržbu a opravy majetku.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz