Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-30

RK-39-2013-30.doc  RK-39-2013-30pr01.doc  RK-39-2013-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-39-2013-30
NázevNájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dále také nemocnice , požádala o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s městem Pelhřimov, který bude sloužit bydlení zaměstnance nemocnice (podnájem). Nájemní smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-30, př. 1. V materiálu RK-39-2013-30, př. 2, je obsažen evidenční list k předmětnému bytu. Smlouva předpokládá trvání delší než 1 rok.
Důvodem předložení smlouvy je uzavření ubytovny nemocnice k 30. 6. 2013 a využití nabídky města Pelhřimov pronajmout si městský byt, který bude využit pro ubytování nového zaměstnance - lékařku, která od 1. 12. 2014 nastupuje na radiodiagnostické oddělení. Nájemné bude hrazeno nemocnicí a přeúčtováno podnájemnici v plné výši. Elektrickou energii bude hradit podnájemnice přímo dodavateli - v této souvislosti smlouva uvádí, že zapojení zabezpečí nájemce, ale s ohledem na skutečnost, že byt lze podnajmout bude tato povinnost přenesena na podnájemce.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna uzavírat smlouvu o nájmu na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok, s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije pronajatý byt pro bydlení svého zaměstnance. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy dle materiálu RK-39-2013-30, př. 1, a RK-39-2013-30, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-30, př. 1, a RK-39-2013-30, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz