Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-25

RK-39-2013-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-39-2013-25
NázevInformační povinnost vyplývající z Pravidel Rady Kraje Vysočina
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuPodle čl. 7 odst. (5) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013 č. 04/13 (dále jen Pravidla), je tímto materiálem Rada Kraje Vysočina informována o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu.
Dne 18. 11. 2013 uzavřel Kraj Vysočina Smlouvu o provedení projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, se sídlem nám. Jana Palacha 2, Praha 1, IČO 002 16 208. O uzavření smlouvy rozhodl v souladu s článkem 7 odst. (5) Pravidel hejtman Kraje Vysočina, důvodem je specifičnost předmětu plnění, protože dodavatel bude tento projekt realizovat v rámci svého dlouhodobého průzkumu.
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou - do 31. 12. 2015 a předmětem je provedení průzkumu spokojenosti žen - pacientek nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina s následným výstupem v podobě evaluační zprávy s tabulkovým souhrnem a výzkumné studie se souhrnným zpracováním všech témat obsažených v průzkumu. Výsledek průzkumu využije Kraj Vysočina při řízení svých zdravotnických příspěvkových organizací a nemocnice Kraje Vysočina při poskytování zdravotních služeb. Celková smluvní cena za provedený předmět plnění činí 330.000,- Kč bez DPH (tj. 399.300,- Kč včetně DPH).
Zapojení do projektu vzala na vědomí Rada Kraje Vysočina na 26. zasedání dne 13. 8. 2013 usnesením č. 1399/26/2013/RK.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu
RK-39-2013-25.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-39-2013-25.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz