Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-24

RK-39-2013-24.doc  RK-39-2013-24pr01.xls  RK-39-2013-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-39-2013-24
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odměny pro kodéry nemocnic
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuOd roku 2009 je věnována velká pozornost systému vykazování péče jednotlivými nemocnicemi zřizovanými krajem. V nemocnicích byl zaveden systém kodérů a za finanční podpory Kraje Vysočina byli kodéři opakovaně proškolováni. Důvodem je zajištění řádného vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám v souladu s platnými právními předpisy a metodikami.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 700 020 Kč pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina na krytí odměn kodérů a hlavního kodéra za aktivní přístup a maximální součinnost při řádném vykazování péče zdravotním pojišťovnám v souladu s platnými metodikami dle materiálu RK-39-2013-24, př. 1. Rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance bude plně v kompetenci ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví (položka 5901 účelový znak 00502) je 6 400 tis. Kč.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-22 (RK-39-2013-24, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 700 020 Kč, z toho:
- 124 200 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci,
- 112 910 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci,
- 301 080 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci,
- 31 990 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci,
- 129 840 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 700 020 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 124 200 Kč,
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 112 910 Kč,
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 301 080 Kč,
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 31 990 Kč,
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 129 840 Kč
za účelem krytí odměn kodérů a hlavního kodéra poskytnuté za aktivní přístup a za maximální součinnost při řádném vykazování péče zdravotním pojišťovnám v souladu s platnými metodikami. Rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance bude plně v kompetenci ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina;
ukládá
* odboru zdravotnictví a odboru ekonomickému odeslat na provozní účet nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina nejdéle v termínu do 10. 12. 2013 schválené příspěvky na provoz na pokrytí odměn kodérů;
* ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2013 vyplatit kodérům odměny ve výši schváleného příspěvku na provoz.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice T
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz