Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-21

RK-39-2013-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-39-2013-21
NázevProjekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh řešení na uplatnění sankcí
Zpracoval P. Pavlinec, K. Mayerová, V. Kotrbová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2010 byla vypsána výběrová řízení na vybavení Technologického centra Kraje Vysočina v rámci projektu Technologické centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. V těchto výběrových řízeních byli vybráni i dodavatelé nových optických tras sítě ROWANet. S vítězným uchazečem První telefonní společnost s. r. o., IČO 18198872, byly uzavřeny kupní smlouvy za účelem realizace tří z těchto tras: Chotěboř - Havlíčkův Brod, Třebíč - Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod, s termínem realizace v říjnu 2011. Tyto termíny však dodavatel nedodržel. Zároveň byl upozorněn na skutečnost uplatnění sankcí z důvodu nedodržení dodací lhůty.

K předání optické trasy Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod, blíže specifikované v Kupní smlouvě ze dne 11. 4. 2011, došlo dne 11. 11. 2013 (zpoždění oproti předpokládanému termínu dodání činí 741 dnů). Dodavatel vystavil fakturu na částku 7 243 000 Kč včetně DPH, což je celková kupní cena stanovená smlouvou.
Dle čl. IV smlouvy je kraj oprávněn účtovat dodavateli úrok z prodlení, který činí 0,05 % kupní ceny za každý i započatý den prodlení. Odbor ekonomický Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě průvodky k likvidaci faktury dne 14. 11. 2013 provedl částečnou úhradu faktury ve výši 4 559 468,50 Kč. Uhrazená částka byla vypočítána jako rozdíl ceny uvedené v kupní smlouvě a výší úroku z prodlení, která byla vypočtena v souladu se smlouvou za celou dobu prodlení s dodáním díla.
Vzhledem k tomu, že prodlení nebylo dle průběžných informací od dodavatele způsobeno pouze skutečnostmi na straně dodavatele, a tomu, že na realizaci akce je přislíbena dotace Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) ve výši 85%, je třeba stanovit postup, který bude při uplatňování sankcí krajem realizován. Je také třeba počítat s možností žádosti dodavatele o prominutí sankce.

Postup A
Dodavateli, který vystavil fakturu na částku 7 243 000 Kč včetně DPH dle smlouvy, zůstane uhrazena jen částka 4 559 468,50 Kč (ponížená o částku 2 683 531,50 Kč, což jsou úroky z prodlení vypočtené jako rozdíl mezi dobou, kdy mělo být plněno dle smlouvy a dobou, kdy došlo ke skutečnému plnění). Tato částka bude uplatňována jako uznatelné náklady vůči poskytovateli dotace (kraji bude poskytnuto z této částky 85 %). Firma pak může vůči kraji případně uplatňovat další částku, která bude odpovídat např. době prodlení, která nebyla způsobena okolnostmi na straně dodavatele. Tuto částku pak kraj v případě schválení příslušným orgánem kraje uhradí z vlastních prostředků bez účasti strukturálních fondů, protože nedojde k jejímu proplacení v příslušné etapě, která končí do konce roku 2013.

Postup B
Dodavateli bude uhrazena celá fakturovaná částka bez započtení úroku z prodlení, tedy 7 243 000 Kč včetně DPH. Zároveň bude vypočten úrok z prodlení, na nějž bude vystavena krajem faktura. V rámci projektu bude uplatňována celá částka vůči dotaci, přičemž pokud bude vymožena úhrada úroku z prodlení, bude tato částka uvedena jako příjem projektu a může být řídícím orgánem požadováno její odvedení do rozpočtu příslušného OP. Rizikem tohoto postupu je možnost nezaplacení sankce dodavatelem. Zde by potom došlo k soudnímu vymáhání sankce. A v případě že by dodavatel požádal o prominutí sankce (celé nebo její části) a příslušný orgán kraje by rozhodl o prominutí, tak je částka prominuté sankce nákladem Kraje Vysočina. V tomto případě se může stát, že řídící orgán bude po kraji požadovat snížení uznatelných nákladů o příjem projektu, kterým jsou i sankce uplatněné vůči dodavatelům. Postup řídícího orgánu však nelze plně předvídat, každá dotace je posuzována individuálně s ohledem na to, zda příjemce dotace vynaložil veškeré úsilí směřující k vymožení smluvních sankcí.
Ve vztahu ke konkrétní smlouvě pak bude zvolen následující postup: dodavateli bude uhrazena zbývající část fakturované částky ve výši 2 683 531,50 Kč a zároveň bude dodavateli vystavena faktura na úhradu sankcí vyplývajících z Kupní smlouvy ze dne 11. 4. 2011, a to na částku ve stejné výši 2 683 531,50 Kč. V monitorovací zprávě k projektu financovaného z IOP pak bude celá výše fakturované částky (tzn. 7 243 000 Kč) vykázána jako způsobilý náklad projektu. Kontrolní orgán, zprostředkující subjekt popř. řídící orgán poté rozhodne o proplacení způsobilých nákladů. Je tedy možné, že nárokovaná částka bude ponížena o výši sankce, kterou kraj uplatňuje po dodavateli.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina vybrat z postupu A nebo postupu B pro uplatnění sankcí vyplývajících z Kupních smluv ze dne 11. 4. 2011 (ID smluv 52860, 52868, 52870).
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaEkonomický odbor:
Na základě zkušeností kraje lze s pravděpodobností blížící se jistotě předpokládat, že řídící orgán bude trvat na splnění smluvní povinnosti kraje a o výši sankce poníží nárokovanou částku. Smluvní ujednání nás zavazuje ve vztahu k poskytnutým prostředkům uplatňovat sankci a ta je vždy příjmem projektu. Z důvodu eliminace rizik, které by mohly vzniknout při vypořádání projektu nebo pří následných kontrolách, ekonomický odbor doporučuje postupovat podle varianty A.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
Varianta I
postupovat podle varianty/postupu A dle materiálu RK-39-2013-21 pro uplatnění sankcí vyplývajících se smluv (Kupní smlouvy ze dne 11. 4. 2011, ID smluv 52860, 52868, 52870), která má Kraj Vysočina uzavřeny s dodavatelem První telefonní společnost s. r. o., IČO 18198872, za účelem realizace optických tras: Chotěboř - Havlíčkův Brod, Třebíč - Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod.
Varianta II
postupovat podle varianty/postupu B dle materiálu RK-39-2013-21 pro uplatnění sankcí vyplývajících se smluv (Kupní smlouvy ze dne 11. 4. 2011, ID smluv 52860, 52868, 52870), která má Kraj Vysočina uzavřeny s dodavatelem První telefonní společnost s. r. o., IČO 18198872, za účelem realizace optických tras: Chotěboř - Havlíčkův Brod, Třebíč - Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 12. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz