Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-17

RK-39-2013-17.doc  RK-39-2013-17pr01.pdf  RK-39-2013-17pr02.pdf  RK-39-2013-17pr03.pdf  RK-39-2013-17pr04.pdf  RK-39-2013-17pr05.pdf  RK-39-2013-17pr06.pdf  RK-39-2013-17pr07.pdf  RK-39-2013-17pr08.pdf  RK-39-2013-17pr09.pdf  RK-39-2013-17pr10.pdf  RK-39-2013-17pr11.pdf  RK-39-2013-17pr12.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-39-2013-17
NázevSmlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Zpracoval J. Joneš, M. Ferklová, M. Křížek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí o poskytnutí dotací a smlouvy se Státním fondem Životního prostředí ČR (dále též SFŽP ) na projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí (dále též OP ŽP ) a to vzetím na vědomí rozhodnutí o podporách a rozhodnutím o uzavření smluv, které vydal a zaslal SFŽP v listopadu 2013.

Předložení žádosti Kraje Vysočina na financování projektu s názvem Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou do OP ŽP schválila rada kraje usnesením 1045/21/2011/RK dne 13. června 2011. Následně zastupitelstvo kraje na zasedání 27. 3. 2012 bylo informováno o postupu při přípravě projektu a usnesením 0167/02/2012/ZK schválilo prostředky k financování projektu v průběhu realizace.
Nyní Státní fond životního prostředí ČR vydal a zaslal rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-39-2013-17, př. 1) a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou (materiál RK-39-2013-17, př. 2). Výše poskytnuté podpory bude činit 723 203,- Kč, což jsou celkové způsobilé náklady projektu.

Přípravu a předložení žádostí na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina projednala dne 14. dubna 2009 rada kraje usnesením č. 0537/13/2009/RK. Následně zastupitelstvo kraje usnesením č. 0209/03/2009/ZK dne 12. května 2009 vzalo na vědomí zabezpečení přípravy projektu a schválilo prostředky na přípravu realizace projektu. Dílčími částmi jsou v rámci tohoto projektu akce na revitalizaci zeleně v areálech těchto zařízení (na každou akci byla podána samostatná žádost): Domov důchodců Proseč-Obořiště, Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz (dnes Domov Jeřabina Těchobuz), Domov pro seniory Mitrov, Ústav sociální péče Křižanov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov a Nemocnice Havlíčkův Brod.
Na vlastní realizaci v parku u Dětského domova Budkov pak schválilo zastupitelstvo prostředky usnesením 0311/04/2010/ZK dne 22. června 2010 (po úspěšné akceptaci a vydání registračního listu jen k této žádosti v OP ŽP), na zbylé akce schválilo zastupitelstvo prostředky na realizaci usnesením 0612/08/2012/ZK dne 18. prosince 2012.
Nyní Státní fond životního prostředí ČR vydal a zaslal rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhy smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP k některým dílčím akcím projektu a to:
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-39-2013-17, př. 3) a návrh smlouvy (materiál RK-39-2013-17, př. 4), kde výše poskytnuté podpory bude činit 2 063 799,- Kč.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-39-2013-17, př. 5) a návrh smlouvy (materiál RK-39-2013-17, př. 6), výše poskytnuté podpory 1 609 471 Kč.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-39-2013-17, př. 7) a návrh smlouvy (materiál RK-39-2013-17, př. 8), výše poskytnuté podpory 1 284 408 Kč.
Na další výše uvedené akce revitalizace parků teprve očekáváme od SFŽP doručení rozhodnutí a smluv, po obdržení je předložíme na jednání rady kraje.

Projekt v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. se skládá ze dvou akcí (samostatných žádostí předložených do OP ŽP): Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon. Přípravu a předložení žádosti Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon projednala dne 22. listopadu 2011 rada kraje usnesením č. 1894/38/2011/RK a následně pak zastupitelstvo kraje usnesením č 0606/07/2011/ZK vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu a schválilo převod finančních prostředků na přípravu projektu. Předložení žádosti o dotaci z OP ŽP na druhou akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných projednala rada kraje dne 5. března 2013 usnesením 0394/08/2013/RK, následně informaci o zabezpečení přípravy projektu vzalo na vědomí zastupitelstvo kraje dne 2. dubna 2013 usnesením č. 0160/02/2013/ZK. Finanční zabezpečení realizace obou akcí pak zastupitelstvo schválilo dne 25. června 2013 usnesením 0323/04/2013/ZK.
Nyní Státní fond životního prostředí ČR vydal a zaslal rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhy smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP na obě akce:
* Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál RK-39-2013-17, př. 9) a návrh smlouvy (materiál RK-39-2013-17, př. 10), kde výše poskytnuté podpory bude činit 9 600 000,- Kč.
* Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných - rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál
RK-39-2013-17, př. 11) a návrh smlouvy (materiál RK-39-2013-17, př. 12), kde výše poskytnuté podpory bude činit 10 676 900,- Kč.

Vzhledem k tomu, že SFŽP poslal veškeré smlouvy již podepsané, bude ke smlouvám č. 11097496, 10057466, 10078456, 10077216, 12119263 a 13150393 v souladu se zákonem o krajích doplněna doložka o schválení smlouvy v příslušném orgánu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotací a rozhodnout uzavřít smlouvy č. 11097496, 10057466, 10078456, 10077216 12119263 a 13150393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-39-2013-17, př. 2, př. 4, př. 6, př. 8, př. 10 a př. 12.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
* č. 11097496 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - rybníky s kuňkou ohnivou dle materiálu RK-39-2013-17, př. 2;
* č. 10057466 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov dle materiálu RK-39-2013-17, př. 4;
* č. 10078456 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Nová Ves u Chotěboře dle materiálu RK-39-2013-17, př. 6;
* č. 10077216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov dle materiálu
RK-39-2013-17, př. 8;
* č. 12119263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon dle materiálu RK-39-2013-17, př. 10;
* č. 13150393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných dle materiálu RK-39-2013-17, př. 12;
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotací dle materiálů RK-39-2013-17, př. 1, RK-39-2013-17, př. 3, RK-39-2013-17, př. 5, RK-39-2013-17, př. 7, RK-39-2013-17, př. 9 a RK-39-2013-17, př. 11.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz