Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-11

RK-39-2013-11.doc  RK-39-2013-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-39-2013-11
NázevŽádost o mimořádné zvýšení příspěvku na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) o navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s pokrytím části mimořádných výdajů v roce 2013, vztahujících se ke stěhování organizace do nového sídla.
Vysočina Tourism se v září 2013 přestěhovala z ulice Věžní 26, Jihlava do nových prostor na adrese Na Stoupách 3, Jihlava, které jsou v majetku Kraje Vysočina, a které užívá i Střední škola obchodu a služeb, příspěvková organizace. (Usnesením č. 0393/05/2013/ZK byl schválen dodatek ke Zřizovací listině Vysočina Tourism se změnou sídla organizace).
Efektivnější řešení umístění sídla organizace v budově, která je součástí majetku Kraje Vysočina samozřejmě s sebou přinese nulové náklady na nájemné v celoroční výši cca 70 000 Kč, navíc mohlo dojít k uvolnění veškerých doposud využívaných skladových prostor na adrese Žižkova 16, 586 01 Jihlava.
Celkové náklady na stěhování a vybavení nových prostor v podstatě hlavně díky nutnosti pořízení nového regálového systému dosáhly výše 175 tis. Kč, detailnější rozpis je obsažen v přiložené žádosti Vysočina Tourism o mimořádnou dotaci (materiál RK-39-2013-11, př. 1). Mimořádné náklady nebyly ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2013 plánovány. Vysočina Tourism žádá o navýšení příspěvku na provoz ve výši 100 000 Kč, zbytek prostředků uhradí ze svých zdrojů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení žádosti navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5331 o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 100 000 Kč na zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Vysočina Tourism.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) na kapitole Rezerva a rozvoj kraje je 21 551 tis. Kč.

Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00827
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 100 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci o částku 100 000 Kč s určením na částečné pokrytí nákladů na stěhování a vybavení nových prostor.
Odpovědnost OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz