Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-09

RK-39-2013-09.doc  RK-39-2013-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-39-2013-09
NázevPřipsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu připsání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ) na projekt silniční infrastruktury s názvem II/406 Telč - průtah a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 12. 11. 2013 byla na účet kraje vedený u České národní banky připsána dotace z MMR ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč při pevném kurzu 25,225 Kč) na projekt II/406 Telč - průtah na základě schválené první žádosti o platbu. Dotace ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ) Úřadu dolnorakouské zemské vlády ve výši 105 388,00 EUR bude poukázána na devizový účet OP AT-CZ, jakmile bude OP AT-CZ disponovat dostatečnými finančními prostředky. Zdůvodnění odložené platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) je součástí materiálu RK-39-2013-09, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu II/406 Telč - průtah o přijaté finanční prostředky z MMR ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč) a vzít na vědomí zdůvodnění odložené platby z ERDF dle materiálu RK-39-2013-09, př. 1. Zůstatek dotace bude ponechán na zvláštním účtu projektu pro úhradu dalších plateb.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MMR ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 6 199,33 EUR (156 378,10 Kč), která je určena na financování projektu II/406 Telč - průtah;

bere na vědomí
zdůvodnění odložené platby z Evropského fondu pro regionální rozvoj dle materiálu
RK-39-2013-09, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz