Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-31

RK-36-2013-31.doc  RK-36-2013-31pr01.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-36-2013-31
NázevSmlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorem stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na Kraj Vysočina se obrátil investor se žádostí o souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, vyslovit souhlas s požadovanou stavbou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou na pozemku dle materiálu
RK-36-2013-31, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle uvedeného. Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaKe stavbě bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny - obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-36-2013-31, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-36-2013-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz