Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-30

RK-36-2013-30.doc  RK-36-2013-30pr01.pdf  RK-36-2013-30pr02.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-36-2013-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra poskytuje každoročně prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, která je poskytována cestou rozpočtů krajů a hl. m. Prahy formou účelově vázaného příspěvku krajům (dále jen účelová neinvestiční dotace ). Rozhodnutím Ministerstva vnitra obdržel Kraj Vysočina pro rok 2013 dotaci ve výši 3 458 000 Kč.
Ministerstvo vnitra 30. října letošního roku rozhodlo o navýšení celkového objemu finančních prostředků účelové neinvestiční dotace na rok 2013, a to o 10 442 000 Kč. Celková výše dotace tak činí 13 900 000 Kč (RK-36-2013-30, př. 2). Pro rozdělení dotace platí podmínky stanovené GŘ HZS ČR. Dotace je určena prioritně na:
* zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH - organizační, technická, pořízení a obnovu požární techniky apod.;
* úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotek SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Dotace, které Kraj Vysočina před tímto navýšením obdržel, jsou již navrženy orgánům kraje k rozdělení. Nyní zbývá rozhodnout o rozdělení částky, o kterou byla účelová neinvestiční dotace navýšena.
Účelovou neinvestiční dotaci obdrží zřizovatelé jednotek SDH obcí, kteří plní ve smyslu § 29 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úkoly v přenesené působnosti státní správy, tzn., že zřizují jednotku SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III, nebo jejich jednotka kategorie JPO V v letošním roce zasahovala mimo území svého zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje za podmínky, že uvedeným jednotkám SDH obcí nebyla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy s názvem: Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje na základě doporučení HZS Kraje Vysočina rozdělit účelovou neinvestiční dotaci ve výši 8 544 000 Kč vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce dle materiálu RK-36-2013-30, př. 1.
K rozdělení nebyla navržena celá výše dotace, a to z důvodu podmínky stanovené MV-GŘ HZS ČR, která stanoví, že mezi příjemce nemohou být zařazeny ty obce, jejichž jednotka SDH se účastnila na odstraňování následku povodní v červnu 2013. Na tyto jednotky SDH účelovou neinvestiční dotaci nelze čerpat.
Z celkové výše dotace 10 442 000 Kč tak zůstává nevyčerpáno 1 898 000 Kč a bude vráceno MV-GŘ HZS ČR. V souvislosti s tím sekretariát hejtmana požádá MV-GŘ HZS ČR o to, aby o tuto částku zohlednilo výši účelové neinvestiční dotace, kterou by měl Kraj Vysočina obdržet v roce 2014.
Účelová neinvestiční dotace byla krajům poskytnuta neplánovaně těsně před koncem roku, což značně ztěžuje její rozdělení. Rozhodnutí o jejím přidělení Kraj Vysočina obdržel až 31. října. Přitom stále platí podmínka, že účelová neinvestiční dotace musí být vyčerpána do konce roku 2013.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra ve výši 8 544 000 Kč - na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004).

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00788
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční dotaci z MV ve výši 8 544 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 8 544 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-36-2013-30, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz