Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-26

RK-36-2013-26.doc  RK-36-2013-26pr01.doc  RK-36-2013-26pr02.doc  RK-36-2013-26pr03.doc  RK-36-2013-26pr04.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-36-2013-26
NázevPodpora učebních oborů
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dodatečné poskytnutí motivačních stipendií žákům Střední školy stavební Jihlava a Střední školy technické Jihlava, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje schválila dne 3. 1. 2012 usnesením č. 0034/01/2012/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 01/12. Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti) - je uvažována částka 3 000 000 Kč. Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 1/2012. Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina obdržel OŠMS 1 145 žádostí žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií. Za I. a II. pololetí školního roku 2012/2013 byla celková potřeba finančních prostředků na podporu učebních oborů pro rok 2013 ve výši 3 151 000 Kč. Střední škola stavební Jihlava nenahlásila v daném termínu 9 žáků a Střední škola technická Jihlava nenahlásila v daném termínu 1 žáka. Tito žáci mají rovněž nárok na výplatu motivačních stipendií, vysvětlení škol je uvedeno v materiálu RK-36-2013-26, př. 3 a RK-36-2013-26, př. 4. V materiálu RK-36-2013-26, př. 1 předkládáme jmenovitý seznam 9 žáků Střední školy stavební Jihlava a 1 žáka Střední školy technické Jihlava, kteří splnili kritéria přiznání motivačního stipendia, včetně vyčíslení částky, která jim má být vyplacena. Celková částka dodatečné výplaty motivačních stipendií činí celkem 26 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí jmenovitý seznam dodatečných žádostí žáků Střední školy stavební Jihlava a Střední školy technické Jihlava, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia dle materiálu RK-36-2013-26, př. 1. Jelikož nejsou v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti) již žádné finanční prostředky, OŠMS navrhuje tyto dodatečné žádosti žáků podpořit v celkové výši 26 000 Kč z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství změnou rozpisu rozpočtu. Dále OŠMS předkládá radě kraje ke schválení návrh darovací smlouvy s žákem, který ještě smlouvu uzavřenu nemá, dle materiálu RK-36-2013-26, př. 2. Motivační stipendia jsou evidována v systému eDotace pod ID PR00718-01.
StanoviskaOdbor informatiky
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00718-01.
Ekonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-36-2013-26, př. 1;
souhlasí
s podporou dodatečných žádostí žáků na motivační stipendia v celkové výši 26 000 Kč dle materiálu RK-36-2013-26, př. 1 z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2013-26, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 23. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz