Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-20

RK-36-2013-20.doc  RK-36-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-36-2013-20
NázevProjekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 3. monitorovací období
Zpracoval H. Šteflová, L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni jednotlivých partnerů je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy 1 (MZ1). Ta se skládá ze zprávy o pokroku projektu a z finanční zprávy. Tuto MZ1 předkládá každý partner po ukončení monitorovacího období svému kontrolorovi. Zprávy o pokroku pokrývají část věcného monitoringu, finanční zprávy pak monitoring finanční a jejich přílohou je též soupiska výdajů vynaložených partnerem, která mj. obsahuje standardní prohlášení partnera o tom, že všechny údaje jsou správné a úplné. Obě dílčí zprávy jsou vyplňovány do předepsaných formulářů.
Předmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy 1 k projektu SENIOR PLUS za 3. monitorovací období (období od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013).
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu 1 k projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-36-2013-20, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v tomto materiálu, části finanční zpráva - soupiska výdajů.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 1 za 3. monitorovací období projektu SENIOR PLUS dle materiálu
RK-36-2013-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2013-20, př. 1, části finanční zpráva - soupiska výdajů.
Odpovědnost OSV
Termín 5. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz