Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-19

RK-36-2013-19.doc  RK-36-2013-19pr01.pdf  RK-36-2013-19pr02.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-36-2013-19
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
Zpracoval K. Lisa, V. Kotrbová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).
Rada Kraje Vysočina rozhodla svým usnesením č. 1235/25/2013/RK o změnách v projektu (změna harmonogramu projektu, posun termínu ukončení realizace projektu a s tím související změna v rozložení financování v letech, posun data dosažení cílové hodnoty indikátoru, úprava struktury dílčích plnění připravované veřejné zakázky). Kraj Vysočina jakožto příjemce dotace následně zaslal na Centrum pro regionální rozvoj (dále jen CRR ) oznámení o změnách v projektu. Toto oznámení o změnách v projektu bylo ŘO IOP (řídící orgán IOP) a GŘ HZS ČR (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky) schváleno.
Návrh řešení Dne 1. 10. 2013 Kraj Vysočina obdržel návrh změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke schválení. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané MMR pod č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-36-2013-19, př. 2.
Dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydaném MMR pod č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-36-2013-19, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod
č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-36-2013-19, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz