Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-14

RK-36-2013-14.doc  RK-36-2013-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-36-2013-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace pro individuální projekt LDA-V4 a ukončení projektu LDA-V4
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2011 schválily orgány Kraje Vysočina realizaci projektu LDA-V4 s celkovým rozpočtem 42 900 EUR. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Mezinárodního Visegrádského Fondu ze dne 6. 5. 2011 a na základě průběžných vyúčtování byly Mezinárodním Visegrádským Fondem, řídícím partnerem projektu, Kraji Vysočina poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 28 948,44 EUR (734 030,05 Kč) jako 66,87 % kofinancování celého projektu.
Zbývající náklady projektu byly hrazeny smluvními příspěvky partnerů projektu. Celková spoluúčast Kraje Vysočina tedy na základě závěrečného vyúčtování mezi partnery projektu činila 47 767,76 Kč.
Dne 6. 6. 2013 byla Mezinárodním Visegrádským Fondem poskytnuta Kraji Vysočina finální splátka ve výši 4 948,44 EUR (126 319,32 Kč). Jelikož další projektové aktivity nebudou realizovány, mohou být tyto prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Cílem projektu LDA-V4 bylo zmapování stavu zavádění eGovernmentu a ICT ve vybraných územních samosprávách v jednotlivých visegrádských zemích v kontextu evropských i národních strategií a programů, provedení vzájemné komparace, vytipování příkladů dobré praxe, zajištění výměny zkušeností, identifikace příležitostí k dalšímu rozvoji a formulace doporučení dalších kroků.
Partnery projektu byli sdružení Český zavináč, město Hradec Králové, ICT Unie, o.s., Svaz měst a obcí ČR, město Moldava (Slovensko), Únia miest Slovenska, eSlovensko, Alfa Omega Foundation (Polsko), města Gdaňsk a Radków (Polsko) a město Karcag (Maďarsko).
Témata ICT a eGovernment v územních samosprávách byla v rámci projektu diskutována za účasti partnerů na konferencích ISSS/LORIS/V4DIS v Hradci Králové a na kongresu ITAPA v Bratislavě. Výstupy projektu byly prezentovány na pracovním setkání zástupců EC a dalších regionů EU v Bruselu. Výsledky projektu byly publikovány ve výstupní informační brožuře projektu, která je dostupná v digitální verzi na webu projektu, a rovněž v tiskových zprávách a článcích do médií.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA-V4 o částku 4 948,44 EUR (126 319,32 Kč) od Mezinárodního Visegrádského Fondu a vzít na vědomí ukončení projektu a současně schválit převod zůstatku finančních prostředků na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 4 948,44 EUR (126 319,32 Kč), které byly připsány na zvláštní účet projektu LDA-V4.
V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně přijaté dotace ve výši 302 251,01 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA-V4 o platbu ve výši 4 948,44 EUR (126 319,32 Kč) za závěrečnou etapu projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA-V4 o splátku kontokorentního úvěru ve výši 126 319,32 Kč;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
bere na vědomí
ukončení projektu LDA-V4.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz