Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-08

RK-36-2013-08.doc  RK-36-2013-08pr01.doc  RK-36-2013-08pr02.doc  RK-36-2013-08pr03.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-36-2013-08
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: II/639 Batelov - úprava křižovatky
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby II/639 Batelov - úprava křižovatky . Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-36-2013-08, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotí komise, resp. komise pro otevírání obálek. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, příloha D2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2013-08, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-36-2013-08, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-36-2013-08, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 7. 11. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 25. 11. 2013
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/639 Batelov - úprava křižovatky formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-36-2013-08, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-36-2013-08, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2013-08, př. 3;
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/639 Batelov - úprava křižovatky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-36-2013-08, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz