Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2013-06

RK-36-2013-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-36-2013-06
NázevNávrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, a změna názvu akce
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a silničního hospodářství řeší následující:
* V říjnu letošního roku po provedení mostní prohlídky mostu ev. č. 34413 - 1 v obci Rozsochatec bylo vydáno nařízení udržovacích prací. Most je ve velmi špatném technickém stavu a je nutná jeho přestavba. Z těchto důvodů je potřeba bezodkladně zadat vypracování kompletní projektové dokumentace.
* Po dořešení ochrany aleje mezi Dobrou u Přibyslavi, Žižkovým Polem a Macourovem je možno zahájit zpracování projektové dokumentace pro realizaci výstavby výhyben. Silnice II/351 v tomto úseku nedosahuje potřebných parametrů pro bezpečné míjení vozidel. Vzhledem k tomu, že stromy jsou památkově chráněné, není možné v tomto úseku vozovku rozšířit. Možným řešením situace je vybudování výhyben.
* V průběhu přípravy akce II/392 Pucov - sanace svahu vznikla potřeba na změnu názvu akce na II/392 Pucov - průtah. Nový název lépe vystihuje faktický rozsah rekonstrukce silnice.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:
* III/34413 Rozsochatec - most ev. č. 34413-1
* II/351 Dobrá - Macourov, výhybny
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě a
navrhuje schválit změnu názvu akce II/392 Pucov - sanace svahu zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě, na nový název II/392 Pucov - průtah.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
* III/34413 Rozsochatec - most ev. č. 34413-1
* II/351 Dobrá - Macourov, výhybny
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě;
schvaluje
změnu názvu akce II/392 Pucov - sanace svahu zařazené v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě, na nový název II/392 Pucov - průtah .
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz